Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
DÖNEM
SAVAÞ
NEDEN
SONUÇ
Osman Bey (1302) Koyunhisar Savaþý   
(Osmanlý X Bizans)
Osman Bey'in toprak kazanmak istemesi Bizans yenildi.  
Ýznik, Ýzmit, Bursa'nýn alýnmasý kolaylaþtý.  
* Bizans ile yapýlan ilk savaþtýr
Orhan Bey (1329)  Maltepe Savaþý  
(Osmanlý  X  Bizans)
Osmanlýlarýn toprak kazanmasý  
Bizans'ýn fetihleri durdurmak istemesi
Ýznik, Ýzmit alýndý.  
 
I. Murat (1364)  Sýrp Sýndýðý Savaþý  
(Osmanlý  X  Haçlý)  

(1371)  Çirmen Savaþý  
(Osmanlý   X  Haçlý)  
   

(1389)  I. Kosova Savaþý  
  
 

Edirne'nin alýnmasý  
Türklerin Rumeliye yerleþmesi  
   

Türklerin ilerleyiþini durdurmak  

Sofya, Niþ, Manastýr'ýn Türkler tarafýndan alýnmasý  
 

Trakya Osmanlý egemenliðine girdi.  
  
   

Türkler Balkanlara yerleþti.  

Osmanlýlarýn Balkanlara yerleþmesini saðladý.  
  
 

Yýldýrým Bayezit (1396)  Niðbolu Savaþý  
  
   

(1402)  Ankara Savaþý

Türklerin Balkanlarda ilerlemesi  
   

Timur'un Anadolu'ya egemen olmak istemesi  
  
 

Türklerin Rumeli'den çýkartýlmasýnýn imkansýz olduðu anlaþýldý.  

Balkanlarda Türk ilerleyiþi durdu.  
Ýstanbul'un alýnmasý gecikti.  
Anadolu Türk Birliði bozuldu.  
Osmanlý Devleti zayýfladý.

II. Murat Varna Savaþý  

II. Kosova Savaþý

II. Mehmet'in padiþah olmasý  
Papa'nýn çaðrýsý  

Varna yenilgisini telafi etmek

Balkanlarda Türk egemenliði yeniden saðlandý.  

Türkler Balkanlara kesin olarak yerleþti.

 
 
Bölüm 7'ye geçmek için Internet tarayýcýnýzda BACK tuþuna basýnýz
Ana Sayfaya Dönmek için buraya týklayýn