Make your own free website on Tripod.com

Bu sayfa Özel Yüzyıl Işıl Okulları, Bilgi İşlem Eğitim Birimi tarafından hazırlanmıştır.

FETRET DEVRİ : (1402-1413)

Ankara Savaşında Yıldırım Bayezit'in Timur'a esir düşüp ölmesi üzerine 5 oğlu arasında taht mücadelesi başladı.
Osmanlı Tarihinde bu döneme Fetret (Karışıklık) Devri denir. Timur'un Anadolu'dan ayrılması ile başlayan ve 11 yıl süren bu dönem Mehmet Çelebi'nin mücadeleyi kazanması ile sona erdi.

blink_line.gif (4535 bytes)

Çelebi Mehmet (1.Mehmet) (1413-1451)

Tekrar kurulan Karamanoğulları Beyliği yenilgiye uğratıldı.

Saruhan, Menteşe Beylikleri tekrar ortadan kaldırıldı.

Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı.

Eflak Prensliği vergiye bağlandı.

Macaristan üzerine akınlar yapıldı.

Timur'un yanından kaçan kardeşi Mustafa Çelebinin isyanı bastılırıldı. (Düzmece Mustafa)

blink_line.gif (4535 bytes)

II. MURAT (1421-1451)

Bizansın desteklediği amcası Mustafa Çelebi'nin isyanını bastırdı.

Bizans Mustafa Çelebi'yi isyana kışkırttığı için İstanbul kuşatıldı.

Bazı Anadolu Türk Beyliklerinin egemenliğine son verdi.

Edirne- Segedin Antlaşması yapıldı.

Varna Savaşı (1444) ve II. Kosova Savaşı (1448) yapıldı.

blink_line.gif (4535 bytes)

EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI (1444)

II. Murat Şehzade isyanlarını bastırdıktan sonra önce doğuda Karamanoğulları ile savaştı, onları yendi. Türklerin Rumeli'deki ilerleyişlerini tehlikeli görerek birleşen Sırp ve Macarların üzerine yürüdü. Papa'dan da destek alan haçlılara karşı başarılı olamadı. Haçlı ordusu Bulgaristan'a girdi. Sofya'yı ele geçirdi. Macarlar ile Osmanlılar arasında Edirne-Segedin Antlaşması yapıldı (1444).

Bu antlaşmaya göre:

Osmanlılar ve Macarlar birbirleri ile 10 yıl savaşmayacaklardı.

Bulgaristan Osmanlı egemenliğini tanıyacaktı.

Eflak Osmanlılara vergi verecekti.